30 maart 2017 – De vakbonden VAWO, FNV, CNV en AC/FBZ hebben samen met de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten) een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Universiteiten. Een van de belangrijkste afspraken is dat de werkdruk per universiteit wordt aangepakt. Verder zijn er afspraken gemaakt over verlenging van dienstverbanden bij zwangerschap en bevalling en over het loon.

Uit recent onderzoek van de FNV in samenwerking met de VAWO blijkt dat 7 op de 10 universiteitsmedewerkers kampt met hoge tot zeer hoge werkdruk. In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat elke universiteit voor het eind van dit jaar een plan van aanpak levert over het terugdringen van de werkdruk en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. De vakbonden hamerden op structurele afspraken in de cao om de zeer hoge werk- en prestatiedruk binnen de universiteiten aan te pakken en zijn blij dat dit nu in de cao is vastgelegd.

Er is daarnaast afgesproken dat vrouwelijke promovendi zonder meer verlenging krijgen van hun aanstelling na een zwangerschaps- en bevallingsverlof. VAWO-directeur Donald Pechler is blij dat dit nu eindelijk is vastgelegd: ‘Veel vrouwelijke promovendi die tijdens hun promotie zwanger werden, hadden minder tijd om hun promotie te doen of moesten het in hun eigen tijd afronden. Het is goed dat het voor promovendi nu is geregeld, maar we willen deze aanpassing ook voor postdocs.’ Postdocs zijn al gepromoveerd en hebben een ander dienstverband dan promovendi, daardoor geldt deze regeling niet voor hen. Vakbonden en werkgevers hebben daarom de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringend verzocht om de wet zo aan te passen dat verlenging bij zwangerschaps- en bevallingsverlof geen probleem is.

Universiteitsmedewerkers krijgen per 1 januari 2017, met terugwerkende kracht, een structurele loonsverhoging van 1,4%. De loonsverhoging van 0,8%, die universiteiten sinds 1 september 2016 uitbetalen, wordt met dit akkoord ook structureel. De jeugdschalen worden per 1 januari 2017 verhoogd met 5,0% (ook structureel) en per 1 juli 2017 wordt de jeugdschaal voor 21-jarigen afgeschaft.

In het onderhandelaarsakkoord is verder afgesproken dat de duur en opbouw van het 3e WW-jaar wordt gerepareerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever. Per 1 januari 2018 gaan ook openbare universiteiten een transitievergoeding betalen bij het einde van een dienstverband. Hierbij is de cumulatie van transitievergoeding en de aansluitende BWNU-uitkering bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen uitgesloten.

De cao heeft een looptijd van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017. De VAWO legt het akkoord positief voor aan haar leden.

Onderhandelaarsakkoord