Dreigend ontslag

Maak uitdrukkelijk bezwaar. Laat mondeling en schriftelijk (bij voorkeur per aangetekende brief) de werkgever meteen en duidelijk weten dat je het niet eens bent met het ontslag en de daarvoor gegeven redenen. Het maken van bezwaar is ook van belang voor een eventuele werkloosheidsuitkering.

Houd een eigen dossier bij. Houd alle ontwikkelingen (in e-mails en brieven) in chronologische volgorde bij. Het is niet uitgesloten dat de werkgever van zijn kant ook een dossier opbouwt om het ontslag uiteindelijk te kunnen motiveren. Met een eigen dossier kun je eventuele onjuistheden of valse suggesties gedocumenteerd weerleggen.

Win onafhankelijk juridisch advies in. Vraag altijd in een zo’n vroeg mogelijk stadium advies over de mogelijkheden en te voeren procedures. Neem een onafhankelijke juridisch adviseur en niet een van de werkgever. VAWO-leden hebben recht op gratis advies van gespecialiseerde juristen.

Vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag. Dit is nodig om je te kunnen verweren tegen een ontslag.

Neem geen overhaaste beslissingen. Werkgevers zetten werknemers vaak onder druk om mee te werken aan een ontslag of vertrekregeling. Laat je niet onder druk zetten. Vraag de werkgever uitdrukkelijk om een schriftelijke uiteenzetting. Het is verstandig om die uiteenzetting voor te leggen aan een onafhankelijke jurist en pas na advies al dan niet in te stemmen met een regeling. Een goede werkgever biedt een werknemer die gelegenheid.

Stop niet met werken. Zodra je stopt met werken kan de werkgever dat opvatten als een instemming met het ontslag. Hoewel het moeilijk kan zijn gemotiveerd en goed te blijven werken, is het belangrijk om te voorkomen dat de werkgever enige aanleiding kan vinden om je functioneren als niet goed te kwalificeren. Wees op je hoede en vraag bij twijfel de VAWO om advies.

Ga niet akkoord met een op non-actief stelling.

Lever geen bedrijfseigendommen in. Voorkom dat de werkgever vooruitloopt op het ontslag door alvast spullen, zoals telefoon, sleutels of computer, in ontvangst te nemen. Zo voorkom je dat werken je onmogelijk wordt gemaakt.

Probeer beleefd en zakelijk met de werkgever te communiceren. Hoewel de emoties begrijpelijkerwijs hoog kunnen oplopen, is het verstandig om niet in een heftige woordenwisseling met de werkgever te komen. Vraag zo nodig of de werkgever zijn standpunt op papier zet en deel hem zakelijk mee daar schriftelijk op te reageren. Laat suggestieve vragen onbeantwoord of deel mee daar later op terug te komen.

Ben je langer dan zes maanden lid van de VAWO en heb je vragen over je rechtspositie,
neem dan contact met de VAWO.