17 januari 2015 – In hoeverre klopt de perceptie dat de universiteiten steeds meer bedrijfsmatig worden ingericht met tussenlagen van managers? In de WOPI-cijfers van VSNU is de samenstelling van het Wetenschappelijk Personeel naar functie (hoogleraar, UHD, UD) eenvoudig terug te vinden, maar dit geldt niet voor het OBP (Ondersteunend en Beheer Personeel). Een schatting kan gemaakt worden op basis van de indeling naar salarisschaal.

Helaas wordt in de WOPI-cijfers slechts onderscheid gemaakt tussen:

  • schaal 1-5 (o.a. administratieve medewerkers)
  • schaal 6-9 (o.a. secretaresses)
  • schaal 10-12 (o.a. coördinator, accountant, beleidsmedewerker, afdelingshoofd)
  • schaal 13 en hoger (o.a. directeuren)

Toch lijkt het beeld te kloppen: in de samenstelling van het OBP is het aandeel OBP in de hogere schalen sinds 1999 fors toegenomen.

Een omgekeerde trend lijkt zichtbaar bij het WP: vooral het aantal promovendi en de categorie overig personeel is toegenomen. Het aantal UD’s en UHD’s is ondanks een stijging van ruim 50% in de studentaantallen zelfs afgenomen.

OBP in fte
schaal1999200420082013% verandering tov 1999
1-915177127211143610875-28,30%
10-124237500652346043+42,60%
13-17802114711621221+52,20%
WP in fte
functie1999200420082013
PhD + overig11169129061388315453+38,40%
UD5350446444154734-11,50%
UHD2434219521392220-8,80%
HL2426232424152639+8,80%
studenten1999200420082013
ingeschreven163000183700206700248240+52,30%