VAWO levert input adviescommissie Van Rijn

22 februari 2019 – Hoe kan de financiering van universiteiten beter worden afgestemd op actuele ontwikkelingen? Over die vraag buigt de adviescommissie Van Rijn zich. Tijdens een consultatieronde eind januari heeft de VAWO aan de commissie voorstellen gedaan die universiteiten toekomstbestendiger maken. Hieronder zijn de belangrijkste punten samengevat.

 

Breng financiering in overeenstemming met de taakstelling

De bekostiging per student is sinds 2000 met een kwart gedaald. Daarnaast krijgt het wetenschappelijke personeel de opgelegde taken op dit moment niet vervuld binnen werktijd – ca 20% van de werkzaamheden wordt op structurele wijze verricht in de avonduren, de weekends en tijdens de vakanties.

Door een sterkere groei in studentenaantallen dan de financiering is er sprake geweest van een sterke schaalvergroting is het WO sinds 2000. Door deze schaalvergroting zijn de administratieve lasten en de werkdruk bij het wetenschappelijke personeel gestegen. Bij de invoering van het leenstelsel is indertijd gesteld dat er hiermee een schaalverkleining (verbetering student docent ratio) bewerkstelligd zou worden Deze schaalverkleining is niet bewerkstelligd. Er zijn meer middelen nodig voor meer personeel. Er moet sprake zijn van een realistisch bekostigingsmodel in plaats van een verdeelmodel waarbij de taken en de financiering van deze taken met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Indien er geen extra middelen beschikbaar komen moeten er taken worden afgestoten of minder studenten worden opgeleid

Verwevenheid van onderwijs en onderzoek

In de bekostiging is met name het onderzoekdeel achtergebleven bij groeiende studentenaantallen waardoor de verwevenheid van onderwijs en onderzoek onder druk is komen te staan. In de bekostiging zouden het onderzoekdeel en onderwijsdeel met elkaar in overeenstemming moeten zijn.

Koppel vastgoed los van personele kosten

Er bestaat een verschil van inzicht met betrekking tot de financiering van het WO. Volgens de regering hebben de Nederlandse Universiteiten genoeg geld op de plank (3,66 miljard); volgens de universiteiten is het geen geld óp de plank maar ín de plank: het vastgoed.

Gesprekken over bezit, reserves en vastgoed zouden los moeten staan van het realistisch financieren van de lopende zaken (personeel en gebruik ruimte/middelen en materialen) en onder apart bestuur en toezicht moeten komen te staan.

Geen prikkels die leiden tot nationale competitie maar internationale competitie

De noodzaak om geld te acquireren vanuit de 2e en de 3e geldstroom is dusdanig hoog dat het verlammend werkt. De werkelijke en verborgen kosten die gemoeid zijn met deze hypercompetitie hollen de sector uit. Onderzoeksgeld dat in competitie wordt verdeeld leidt niet tot hogere resultaten, er verdwijnt geld in apparaatskosten gemoeid met de verdeling, het betreft tijdelijke financiering die geen bijdrage leveren aan structurele onderwijsprogramma’s en het zet het ongebonden onderzoek dat zich doorgaans duurzaam vertaald in de onderwijsprogramma’s onder druk.

Nederland doet het uitstekend in de Europese competitie. Stop met nationale competitie en vergroot zo de slagkracht in de internationale competitie. Hevel de 2e geldstroom over in de 1e geldstroom.

Goede afspraken op Europees niveau met betrekking tot bekostiging internationale studenten

Internationalisering is van groot belang voor het WO. Het huidige verdeelmodel is echter gebaseerd op een begrensde studentenpopulatie (Nederland) waarbij een goede schatting gemaakt kan worden van het aantal studenten. In de huidige situatie is er sprake van een onbegrensde (met name Europese) studentenpopulatie. Omdat de Nederlandse Universiteiten er in slagen veel internationale studenten te trekken met uitstekend onderwijs en aantrekkelijke programma’s wordt de bekostiging per student verder uitgehold. Zorg voor een goede bekostiging op Europees niveau

Geen verschuivingen in het verdeelmodel te gunste van technische opleidingen

Uit meerdere hoeken is er een voorstel gedaan om (relatief) meer geld te alloceren aan de technische studies. Door de verschillen in de bekostigingsniveau ’s (laag voor alfa/gamma, hoog voor bèta en top voor Medisch) leidt het verschuiving van de middelen van alfa/gamma naar bèta in een onevenredig sterke daling van middelen voor alfa/gamma studenten dan de stijging voor de bèta-studenten

Ook input leveren?

Als je zelf ook input wilt leveren aan de commissie dan kan dat nog tot 15 maart via het digitaal loket onder het kopje consultatie. De punten die de VAWO heeft ingebracht kunnen ook door individuele leden worden ingediend.

Tot slot gaat de VAWO, tijdens de actieweek #InvesteerInOnderwijs van 11 tot 15 maart, met de minister in debat. Dat vindt plaats op 14 maart.

Terug