Wat is de VAWO?

De VAWO komt op voor de belangen van het personeel – in vaste zowel als tijdelijke dienst – van universiteiten, onderzoekinstellingen en universitaire medische centra. Maar zij maakt zich ook sterk voor de kwaliteit van het academisch onderwijs en onderzoek.

Deze dubbele doelstelling komt tot uiting in de ondertitel van de vereniging: Vakbond voor de wetenschap.

Historische parallel

De VAWO werd op 15 maart 1963 opgericht door wetenschappelijk medewerkers die meer zeggenschap wilden over het wetenschappelijk proces en hun eigen werksituatie.

Er is een duidelijke parallel met het heden, waarin het leeuwendeel van het wetenschappelijk onderzoek (en steeds meer onderwijs, hoewel dat hun taak niet is) wordt verzorgd door promovendi en postdocs, mensen met een tijdelijke aanstelling die weinig invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de instelling waarvoor zij werken en op hun eigen positie. Verbetering van het perspectief voor deze grote groep werknemers is voor de VAWO een topprioriteit.

Daarnaast waakt de VAWO ook over de belangen van de wetenschappers in vaste dienst en van het ondersteunend en beheerpersoneel.

Individueel juridisch advies

Al circa vijftig jaar staat de VAWO voor individuele rechtsbijstand van hoge kwaliteit. De VAWO-juristen hebben een persoonlijk netwerk binnen de universiteiten, onderzoekinstellingen en universitaire medische centra, en zijn op de hoogte van alle specifieke regelingen en afspraken.

Collectieve belangenbehartiging

De VAWO is aangesloten bij de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen, CMHF. Daardoor is de VAWO partij in het overleg over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden op alle niveaus. De VAWO is betrokken bij de cao-onderhandelingen met de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), WVOI (Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen) en NFU (Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra; voorheen VAZ).

Beleidsnotitie van de VAWO

In de beleidsnotitie worden de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs, en in het bijzonder in het personeelsbeleid van de universiteiten, geanalyseerd. Het bestuur heeft acht doelstellingen geformuleerd, die zij in de komende tijd wil realiseren. Twee belangrijke speerpunten voor de VAWO zijn de ontwikkeling van een goed loopbaanbeleid voor (jongere) wetenschappers, en het terugdringen van de bureaucratie bij de wetenschappelijke instellingen. Deze kwesties maakt zij tot inzet van cao-onderhandelingen.

Bij veel instellingen schiet het huidige loopbaanbeleid ernstig tekort. Met name postdoc-onderzoekers hebben vaak langdurig een onzeker bestaan, ook al hebben zij hun kwaliteiten keer op keer bewezen. De VAWO zet zich daarom in voor een beter personeels- en loopbaanbeleid voor wetenschappers met een tijdelijke aanstelling en streeft naar een relatief hoger aantal wetenschappers in vaste dienst. Inhoudelijke kwaliteit dient de primaire drijfveer te zijn voor loopbaanontwikkeling; de VAWO maakt zich daarom ook hard voor verschuiving van het formatiebeginsel naar het loopbaanbeginsel.

De VAWO is ook van mening dat veel te weinig van het geld dat instellingen te besteden hebben, terechtkomt bij het primaire proces van onderwijs en onderzoek. Bestuur en beheer zijn uitgegroeid tot een omvangrijke bureaucratie, die grote bedragen opslokt.

Bekijk hier de gehele beleidsnotitie van de VAWO juni 2016