Praktische tips bij dreigend ontslag

Welk recht is van toepassing

Hoewel het ontslagrecht verschilt bij een ambtelijke aanstelling danwel een arbeidsovereenkomst (zie de links onderaan deze pagina), zijn er een aantal dingen die u altijd moet doen wanneer u (onverwacht) wordt meegedeeld dat u ontslagen gaat worden.

Maak uitdrukkelijk bezwaar. Laat – mondeling en schriftelijk (bij voorkeur per aangetekende brief) – de werkgever meteen en duidelijk weten dat u het niet eens bent het ontslag en de daarvoor gegeven redenen. Het maken van bezwaar is ook (nog steeds) van belang voor een eventuele werkloosheids-uitkering.

Houd een eigen dossier bij. Houd alle verwikkelingen in chronologische volgorde bij. Het is niet uitgesloten dat de werkgever van zijn kant ook een dossier opbouwt om het ontslag van een nadere motivatie te kunnen voorzien. Met uw eigen dossier kunt u eventueel het een en ander gedocumenteerd en gemotiveerd weerspreken.

Win onafhankelijk juridisch advies in. Het is verstandig in een zo’n vroeg mogelijk stadium advies in te winnen omtrent de mogelijkheden en te voeren procedures. Neem een onafhankelijke juridisch adviseur en niet een van de werkgever. Neem zekerheidshalve altijd direct contact op met de VAWO voor nader advies van een van onze juristen.

Vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag. Om u goed te kunnen verweren tegen een ontslag moet u van uw werkgever een schriftelijke bevestiging van het ontslag vragen.

Neem geen overhaaste beslissingen. Werkgevers zetten werknemers doorgaans onder druk om mee te werken aan een ontslag of vertrekregeling. Laat u niet onder druk zetten. Vraag de werkgever uitdrukkelijk om een schriftelijke uiteenzetting. Daarna kunt u eerst juridisch advies inwinnen alvorens u met enige regeling instemt. Een goede werkgever dient een werknemer daartoe in de gelegenheid te stellen.

Stop niet met werken. Zodra u stopt met werken kan de werkgever dat opvatten als een instemming met het ontslag. Die indruk dient u te allen tijde te voorkomen. Hoewel het moeilijk zal zijn gemotiveerd en goed te blijven werken, moet u voorts zoveel mogelijk voorkomen dat de werkgever enige aanleiding kan vinden om uw functioneren als niet goed te kwalificeren. Wees op uw hoede en vraag bij twijfel de VAWO om advies.

Ga niet akkoord met een op non-actief stelling.

Lever geen bedrijfseigendommen in. Voorkom dat uw werkgever vooruitloopt op het ontslag door alvast uw spullen, zoals telefoon, sleutels of computer, in ontvangst te nemen. U kunt dan immers uw werk niet meer doen.

Probeer beleefd en zakelijk met de werkgever te communiceren. Hoewel de emoties begrijpelijkerwijs bij u hoog kunnen oplopen, is het verstandig om niet in een heftige woordenwisseling met de werkgever te komen. Vraag zonodig of de werkgever zijn standpunt op papier zet en deel hem zakelijk mee dat u daarop schriftelijk zal reageren. Suggestieve vragen laat u onbeantwoord of u deelt mee daar later op terug te komen.

Ontslagrecht bij ambtelijke aanstelling

Ontslagrecht bij arbeidsovereenkomst