17 januari 2015 – In hoeverre klopt de perceptie dat de universiteiten steeds meer bedrijfsmatig worden ingericht met tussenlagen van managers? In de WOPI-cijfers van VSNU is de samenstelling van het Wetenschappelijk Personeel naar functie (hoogleraar, UHD, UD) eenvoudig terug te vinden, maar dit geldt niet voor het OBP (Ondersteunend en Beheer Personeel). Een schatting kan gemaakt worden op basis van de indeling naar salarisschaal.

Helaas wordt in de WOPI-cijfers slechts onderscheid gemaakt tussen:

  • schaal 1-5 (o.a. administratieve medewerkers)
  • schaal 6-9 (o.a. secretaresses)
  • schaal 10-12 (o.a. co√∂rdinator, accountant, beleidsmedewerker, afdelingshoofd)
  • schaal 13 en hoger (o.a. directeuren)

Toch lijkt het beeld te kloppen: in de samenstelling van het OBP is het aandeel OBP in de hogere schalen sinds 1999 fors toegenomen.

Een omgekeerde trend lijkt zichtbaar bij het WP: vooral het aantal promovendi en de categorie overig personeel is toegenomen. Het aantal UD’s en UHD’s is ondanks een stijging van ruim 50% in de studentaantallen zelfs afgenomen.

OBP in fte
schaal 1999 2004 2008 2013 % verandering tov 1999
1-9 15177 12721 11436 10875 -28,30%
10-12 4237 5006 5234 6043 +42,60%
13-17 802 1147 1162 1221 +52,20%
WP in fte
functie 1999 2004 2008 2013
PhD + overig 11169 12906 13883 15453 +38,40%
UD 5350 4464 4415 4734 -11,50%
UHD 2434 2195 2139 2220 -8,80%
HL 2426 2324 2415 2639 +8,80%
studenten 1999 2004 2008 2013
ingeschreven 163000 183700 206700 248240 +52,30%
Terug